J_D

21 tekstów – auto­rem jest J_D.

Mu­sisz go­nić swo­je marze­nia, na­wet jeśli lu­bią przed Tobą uciekać. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 czerwca 2011, 14:32

Oj­ciec Stworzy­ciel i Mat­ka Na­tura. My nies­forne dzieci, które nie słuchają Oj­ca i wpędzają Matkę do grobu... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 6 lipca 2010, 13:09

Przeszłość to to na czym stoimy...

Przyszłość to to w co skaczemy... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 1 lipca 2010, 21:49

Jeśli kochasz bez wza­jem­ności to kochasz najmocniej. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 23 czerwca 2010, 17:26

Nie ważne czy wierzę w miłość - ale czy miłość wie­rzy we mnie. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 8 maja 2010, 10:25

Cza­sem trze­ba zwol­nić - ko­niec nie jest tak miły jak początek więc po co się spieszyć? 

myśl
zebrała 25 fiszek • 6 maja 2010, 10:48

Przes­trzeń między nadzieją, a wiarą w dru­giego człowieka wy­pełnia uczu­cie, które nas ogłupia - miłość. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 4 maja 2010, 22:09

Sta­raj się być dob­rym człowiekiem i świet­nym fachow­cem we wszys­tkim co ro­bisz. W prze­ciw­nym ra­zie będziesz pot­rze­bować spo­rej ilości wazeliny... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 3 maja 2010, 17:52

Całe życie był sar­kastycznym dup­kiem, a gdy na sta­rość zos­tał sam - czas zro­bił z niego głupca... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 1 maja 2010, 16:05

Życiowy dra­mat - gdy nie skaczesz, a upadasz... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 10 kwietnia 2010, 09:21

J_D

Uczeń mat-fizu, interesujący się astronomią, biologią i chemią, z zamiłowaniem do czytania książek. Człowiek renesansu? Bynajmniej...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

J_D

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność