J_D, strona 2

21 tekstów – auto­rem jest J_D.

Lep­sze dzi­siaj będzie jutro... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 9 kwietnia 2010, 17:24

Bądź dwa kro­ki da­lej, by w ra­zie niepo­wodze­nia cofnąć się tyl­ko o jeden. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 8 kwietnia 2010, 20:17

Nikt nie może być praw­dzi­wym "sobą", po­nieważ nasze "ja" jest kształto­wane przez wpływ śro­dowis­ka - zwłaszcza w wieku ado­les­cen­cji; wte­dy gdy jes­teśmy po­dat­ni na des­truk­cyjne działanie otoczenia... 

myśl • 7 kwietnia 2010, 19:13

Po­woli dochodzi­my do ta­kiego mo­men­tu, w którym Car­toon Net­work będzie naszy­mi wiadomościami... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 kwietnia 2010, 16:47

Bóg stworzył wszechświat, w którym człowiek jest tyl­ko skut­kiem ubocznym. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 marca 2010, 20:02

Człowiek współczes­ny poz­ba­wił siebie in­styn­ktu zwierzęce­go, lecz nie zda­je so­bie spra­wy z te­go, iż naj­gor­szym "bydlęciem", które ra­ni naj­mocniej jest właśnie on sam. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 13 marca 2010, 18:51

Życie człowieka jest jak do­mek z kart - niet­rwałe i chwiej­ne. Tyl­ko tym co po­zos­ta­wisz po so­bie, możesz swe­mu dom­ko­wi pos­ta­wić moc­ne i trwałe fundamenty. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 marca 2010, 12:13

Ludzka wyob­raźnia kończy się tam, gdzie kończy się wszechświat.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 marca 2010, 21:48

Życie - zbiór iro­nii w jed­nos­tce czasowej. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 lutego 2010, 08:59

Są dwie rzeczy, które og­ra­niczają człowieka - poczu­cie mo­ral­ności i brak wie­dzy. Jeśli czu­jesz się więc og­ra­niczo­ny to jes­teś świętoszkiem lub idiotą. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 lutego 2010, 09:34

J_D

Uczeń mat-fizu, interesujący się astronomią, biologią i chemią, z zamiłowaniem do czytania książek. Człowiek renesansu? Bynajmniej...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

J_D

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność