J_D, teksty z marca 2010 roku

4 teksty z mar­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest J_D.

Bóg stworzył wszechświat, w którym człowiek jest tyl­ko skut­kiem ubocznym. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 marca 2010, 20:02

Człowiek współczes­ny poz­ba­wił siebie in­styn­ktu zwierzęce­go, lecz nie zda­je so­bie spra­wy z te­go, iż naj­gor­szym "bydlęciem", które ra­ni naj­mocniej jest właśnie on sam. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 13 marca 2010, 18:51

Życie człowieka jest jak do­mek z kart - niet­rwałe i chwiej­ne. Tyl­ko tym co po­zos­ta­wisz po so­bie, możesz swe­mu dom­ko­wi pos­ta­wić moc­ne i trwałe fundamenty. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 marca 2010, 12:13

Ludzka wyob­raźnia kończy się tam, gdzie kończy się wszechświat.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 marca 2010, 21:48

J_D

Uczeń mat-fizu, interesujący się astronomią, biologią i chemią, z zamiłowaniem do czytania książek. Człowiek renesansu? Bynajmniej...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

J_D

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność