J_D, teksty z kwietnia 2010 roku

5 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest J_D.

Życiowy dra­mat - gdy nie skaczesz, a upadasz... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 10 kwietnia 2010, 09:21

Lep­sze dzi­siaj będzie jutro... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 9 kwietnia 2010, 17:24

Bądź dwa kro­ki da­lej, by w ra­zie niepo­wodze­nia cofnąć się tyl­ko o jeden. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 8 kwietnia 2010, 20:17

Nikt nie może być praw­dzi­wym "sobą", po­nieważ nasze "ja" jest kształto­wane przez wpływ śro­dowis­ka - zwłaszcza w wieku ado­les­cen­cji; wte­dy gdy jes­teśmy po­dat­ni na des­truk­cyjne działanie otoczenia... 

myśl • 7 kwietnia 2010, 19:13

Po­woli dochodzi­my do ta­kiego mo­men­tu, w którym Car­toon Net­work będzie naszy­mi wiadomościami... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 kwietnia 2010, 16:47

J_D

Uczeń mat-fizu, interesujący się astronomią, biologią i chemią, z zamiłowaniem do czytania książek. Człowiek renesansu? Bynajmniej...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

J_D

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność